Plan kontroli GIODO na rok 2017

Znamy już administratorów danych, którzy mogą spodziewać się kontroli GIODO. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych opublikował plan kontroli sektorowych oraz plan sektorowych sprawdzeń dla ABI na rok 2017. Zgodnie z przyjętym planami GIODO przewiduje przeprowadzenie kontroli w:

  • sklepach stacjonarnych – w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu pozwalającego na profilowaniu klientów.
  • przychodniach i poradniach lekarskich (zarówno w placówkach publicznych jak i niepublicznych) funkcjonujących w strukturach podmiotów wykonujących działalność lecznicą (ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.)w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z rejestracją pacjentów. Szczególną uwagę GIODO zwróci na problem konieczności podawania przez pacjentów, w obecności innych osób, danych osobowych wymaganych podczas rejestracji w placówkach służby zdrowia oraz na zastosowane środki techniczne i organizacyjne w celu ich zabezpieczenia.
  • organach i służbach uprawnionych do dokonywania wpisów oraz wglądu do danych zawartych w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, w tym audyt bezpieczeństwa SISII/VIS: m.in. Konsulaty, Policja, Straż Graniczna jako podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym – w zakresie przetwarzania danych osobowych w SISII i VIS, w szczególności kontroli logów systemowych. Celem kontroli jest sprawdzenie m.in. tego, w jaki sposób podmioty te używają logów do analizy pracy systemu, aby dostęp do niego zapewnić wyłącznie osobom upoważnionym, wykrywać próby nieuprawnionego dostępu, wszelkie błędy i nieprawidłowości działającego oprogramowania.
  • Policji w odniesieniu do systemu System Eurodac: na podstawie art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w zakresie wniosków Europolu i wyznaczonych krajowych organów ścigania o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi przechowywanymi w systemie centralnym na potrzeby porządku publicznego (analiza próbek umotywowanych elektronicznych wniosków wskazanych organów).
  • Policji w odniesieniu do Europolu: w związku z wejściem w życie w dniu 1 maja 2017 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW,2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW. Europol jest odpowiedzialny m.in. za wdrożenie i prowadzenie systemu informatycznego umożliwiającego wymianę i analizę danych, w tym danych osobowych.

Źródło: http://www.giodo.gov.pl/1520252/id_art/9279/j/pl/