Dokumentacja

Każda organizacja musi być w stanie wykazać, że wywiązuje się z obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Prowadzenie kompleksowej i funkcjonalnej dokumentacji przetwarzania danych osobowych w istotny sposób sprzyja zapewnieniu zgodności procesów z RODO.

Celem naszej usługi jest opracowanie lub aktualizacja już istniejącej dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Sporządzona przez nas dokumentacja zarówno spełni wymogi przepisów prawa ochrony danych osobowych, jak i będzie dostosowana do specyfiki prowadzonej działalności oraz kultury organizacyjnej podmiotu.

W ramach usługi opracujemy/uaktualnimy:

 • Politykę ochrony danych osobowych;
 • Instrukcję zarządzania systemem informatycznym;
 • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych;
 • wzory upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz wzór ewidencji osób upoważnionych;
 • procedury realizacji praw osób, których dane dotyczą, w tym procedurę dopełnienia obowiązków informacyjnych;
 • procedurę postępowania w przypadku wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych;
 • procedurę retencji danych osobowych;
 • procedurę przeprowadzania analizy ryzyka dla praw lub wolności osób, których dane przetwarza organizacja;
 • procedurę dokonywania oceny skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA);
 • wzory klauzul informacyjnych;
 • wzory klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.