Polityka ochrony danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych – strony internetowe
APOOGEUM Ochrona Danych Osobowych Kinga Hoffmann

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych użytkowników  stron www.apoogeum.pljest APOOGEUM Ochrona Danych Osobowych Kinga Hoffmann z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Wakacyjna 13, 87-100 Toruń, zwaną w dalej APOOGEUM.

Dbamy o Twoją prywatność.

APOOGEUM przywiązujeszczególnąuwagę do ochrony danych osobowych i poszanowania prywatności. Czujemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z prowadzoną działalnością. Naszym celem jest świadczenie wysokiej jakości usług oraz należyte informowanie osób, których dane przetwarzamy o podstawach prawnych, sposobach zbierania i wykorzystywania ich danych osobowych oraz o przysługujących im prawach.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Nasza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których APOOGEUM jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Opisuje, jakie dane zbieramy lub otrzymujemy, w jaki sposób je wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy, w jaki sposób korzystamy z plików cookie, jak również opisuje Twoje prawa oraz sposób ich realizacji.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Filary ochrony danych osobowych, którymi się kierujemy.

Legalnośćdbamy o ochronę prywatności i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem.

Zgodność z celem i adekwatność danych przetwarzamy dane osobowe w ramach procesów związanych z prowadzoną przez nas działalnością,wyłącznie w ściśle określonych celach, dla których zostały one zebrane.

Kierujemy się zasadą minimalizacji danych osobowych. Ograniczamy się do zbierania tylko tych danych osobowych, które są potrzebne do realizacji sprecyzowanego celu, o  którym informujemy w momencie zbierania danych. Dbamy o to, aby domyślnie były gromadzone tylko te dane, które są niezbędne z punktu widzenia konkretnego celu przetwarzania.

Prawidłowość danych – dokładamy szczególnej dbałości o merytoryczną poprawność danych. Podejmujemy działania, aby nieprawidłowe dane osobowe były niezwłocznie sprostowane lub usunięte.

Ograniczenie przechowywania – przechowujemy dane osobowe nie dłużej niż są one potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.  Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu są usuwane. Możemy jednak przechowywać dane osobowe przez okres dłuższy do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, co jest uznawane za zgodne z przepisami prawa ochrony danych osobowych.

Bezpieczeństwo– zapewniamy odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Wdrożyliśmy adekwatne do zagrożeń środki bezpieczeństwa danych osobowych.Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, by Twoje dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny. Dostęp do Twoich danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Prawa osób, których dane dotyczą – umożliwiamy osobom, których dane przetwarzamy, wykonywanie swoich praw i prawa te realizujemy.

Rozliczalność – dokumentujemy to, w jaki sposób spełniamy obowiązki wynikające z prawa ochrony danych osobowych, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność z prawem.

Dane osobowe, które zbieramy – informacje, które sam nam przekazujesz.

Zbieramy lub prosimy Cię o podanie danych osobowych, w szczególności gdy:

 • kontaktujesz się z nami poprzez e-mail, telefon, pocztą lub w inny sposób;
 • prosisz o ofertę, pomoc, pliki do pobrania lub inne informacje;
 • kupujesz produkt, usługę lub inne rozwiązanie;
 • przystępujesz do procesu rekrutacyjnego, ponieważ chcesz zostać naszym pracownikiem.

Rodzaje danych osobowych, o które możemy poprosić, będą zazwyczaj oczywiste dla Ciebie w momencie ich podania i mogą obejmować: imię i nazwisko; dane kontaktowe (np. adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu).

Dane osobowe, które zbieramy – informacje, które zbieramy automatycznie.

Oprócz danych osobowych, które nam podajesz, nasze serwery internetowe automatycznie zbierają dane osobowe za pośrednictwem plików cookies oraz logów dostępowych.

Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać Twoje dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą, m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania stron internetowych. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do działania stron internetowych, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • przywrócenie sesji użytkownika;
 • ustawienie preferowanego języka, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją.

Możesz zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez APOOGEUM, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zastrzegamy jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze serwisy stron www. mogą nie działać prawidłowo.

Logi dostępowe

Zbieramy informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych oraz Twoje adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, które obejmują zwykle informacje o oglądalności naszych stron. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na Twoją identyfikację – określenie Twojej tożsamości.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, w tym udostępniania oraz okresy przechowywania.

Pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na Twoją osobę (pozytywny, jak i negatywny) oraz Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na Twoją osobę przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. pozyskamy Twoją zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

Dane osobowe, które od Ciebie otrzymaliśmy wykorzystujemy tylko w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub podobnychcelach określonych w chwili zbierania danych osobowych, w szczególności są to cele związane z:

 • udzieleniem odpowiedzi na zapytanie skierowane przez telefon, na wysłaną do nas korespondencję przesłaną pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną;
 • realizacją marketingu, w szczególności przedstawianiem ofert dotyczących naszych produktów i usług;
 • zawieraniem umów i ich realizacją;
 • prowadzeniem księgowości i sprawozdawczości finansowej;
 • prowadzeniem rekrutacji pracowników oraz zatrudnianiem pracowników;
 • dochodzeniem lub obroną przed roszczeniamina wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 • prowadzeniem i zarządzaniem naszymi stronami internetowymi.

Jaką mamy podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych?

Nasza podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych powyżej będzie zależeć od rodzaju danych osobowych i konkretnego celu, dla którego je zebraliśmy lub poprosiliśmy o nie. Niemniej jednak zazwyczaj zbieramy dane osobowe tylko, gdy:

 • mamy na to Twoją zgodę;
 • dane te są nam potrzebne do świadczenia usługi lub wykonania umowy lub porozumienia zawartego z Tobą;
 • jesteśmy prawnie zobowiązani do zbierania Twoich danych osobowych;
 • przetwarzanie danych leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest sprzeczne z Twoimi interesami w zakresie ochrony danych ani podstawowymi prawami i swobodami.

W razie pytań lub w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących podstawy prawnej, w oparciu o którą gromadzimy Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w zakładce „kontakt”.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej dla nas legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych:

 • w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody;
 • w przypadku, gdy przetwarzamyTwoje dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiemu przetwarzaniu –
  w sytuacjach, gdy taki sprzeciw zgodnie z przepisami prawa Tobie przysługuje;
 • w przypadku, gdy przetwarzamyTwoje dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na przykład obowiązek przechowywania dokumentów związanych z zatrudnieniem);
 • w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat.

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim?

Przekazujemy Twoje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W związku z powyższym możemy udostępnić Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • zewnętrzni dostawcy usług, tj. podmioty świadczące dla nas usługi hostingowe, firmy informatyczne, podwykonawcy świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usług serwisowania oprogramowania lub sprzętu, firmy świadczące usługi w zakresie prowadzenia księgowości oraz
  w zakresie prowadzenia kadr, kurierzy, firmy prawnicze, windykacyjne, audytorzy i biegli rewidenci, doradcy podatkowi;
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej, jeżeli uznamy, że udostepnienie Twoich danych osobowych jest konieczne (i) w związku z wymogami obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami, (ii) w celu wykonania, ustanowienia lub obrony naszych praw lub (iii) w celu ochrony Twoich istotnych interesów lub interesów osób trzecich;
 • każdej innej osobie za Twoją zgodą na udostępnienie jej Twoich danych osobowych.

Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane w krajach innych niż kraj, w którym mieszkasz,
w tym w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W krajach tych mogą obowiązywać inne przepisy o ochronie danych osobowych niż w krajach UE, a w niektórych przypadkach przepisy te mogą być mniej restrykcyjne. Nasze serwery internetowe oraz pozostałe serwery znajdują się w Polsce. Oznacza to, że nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich.

Twoje prawa i możliwość ich realizacji

Masz określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, my jako administrator danych odpowiadamy za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania
z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: biuro@apoogeum.pl. W celu ochrony prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu Twojej tożsamości.

Dostęp do danych osobowych

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przechowujemyjako administrator danych oraz do otrzymania ich kopii.

Zmiana danych osobowych

Masz prawo aktualizowania swoich danych osobowych oraz dokonywania zmian, jeśli Twoje dane osobowe, którymi my dysponujemy są nieprawidłowe lub niekompletne.

Wycofanie zgody

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, możesz w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania Twoich danych osobowych przeprowadzonego przed tym wycofaniem. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód
i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługuje ono, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość;
 • sprzeciwiasz się usunięcia przez nas Twoich danych;
 • potrzebujesz abyśmy przechowywali Twoje dane osobowe, ponieważ są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a Twój sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuacją, w której się znalazłeś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym je profilujemy dla tego celu.

Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

Z prawa do usunięcia danych możesz skorzystać, np. gdy Twoje dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane albo, gdy wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Nadto, w przypadku, gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, lub gdy Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Twoje dane będą również przez nas usunięte
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wówczas, gdy przetwarzamy Twoje daneosobowe na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi.

W razie jakiekolwiek pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres:biuro@apoogeum.pl.Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (były GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak możesz się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

W sprawie swoich danych osobowych możesz się z nim skontaktować pod adresem:

adres e-mail: biuro@apoogeum.pl

nr telefonu:+48 696 473 324

adres pocztowy: APOOGEUM Ochrona Danych Osobowych Kinga Hoffmann, ul. Wakacyjna 13, 87-100 Toruń.

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli będziemy związani takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 24.05.2018 r.